Všeobecné obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

 1. Poskytovatel, společnost speedlo s.r.o., poskytuje pod označením speedlo unikátní softwarový a hardwarový systém pro řízení a řešení objednávek zákazníků pro restaurační zařízení.

  Identifikační údaje Poskytovatele:
   
  Poskytovatel: speedlo s.r.o.
  IČ: 08750866 
  Sídlo:Hlaváčova 207,
  Zelené Předměstí,
  530 02 Pardubice
   
  obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka číslo 45000 (dále jen jako ,,speedlo”).

 2. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen jako „VOP“) stanovují práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy o dodávkách služeb, uzavřené mezi Poskytovatelem a zájemcem o systém řešení objednávek poskytovaný Poskytovatelem (dále jen jako „Objednatel“).

 3. Tyto VOP jsou nedílnou součástí Smlouvy o dodávkách služeb uzavřené mezi Objednatelem a Poskytovatelem (dále jen jako „Smlouva o dodávkách“ nebo „Smlouva“).

 4. Pojmy vysvětlené ve VOP mají stejný význam i v jiných dokumentech uzavřených mezi Objednatelem a Poskytovatelem, pokud není ujednáno jinak. Vysvětlení jednotlivých pojmů je obsaženo v části II. – Vymezení pojmů, těchto VOP.

 5. Pokud VOP nebo Smlouva o dodávkách obsahující závaznou dohodu Poskytovatele s Objednatelem zahrnují takové ujednání s Objednatelem, jehož obsah je regulován právními předpisy a v těchto právních předpisech dojde ke změně, která není zapracována ve vyjmenovaných dokumentech, přičemž ujednání v těchto dokumentech zahrnuté již není s ustanoveními právního předpisu slučitelné, budou se Poskytovatel a Objednatel řídit aktualizovaným právním předpisem.

 6. Objednatel prohlašuje, že veškeré dokumenty vztahující se k systému pro řešení objednávek poskytovaného Poskytovatelem, včetně těchto VOP, vyjednal (za pomoci odborných poradců) a uzavřel, aniž by se s ohledem na své hospodářské postavení cítil být na Poskytovateli závislý, nebo vůči Poskytovateli znevýhodněn, jednal v tísni, při jednání (a to i s ohledem na roli svých poradců) postrádal odborné znalosti potřebné k jednání o obsahu těchto dokumentů, případně jednal mimo souvislost s vlastním podnikáním. Smluvní strany proto nespatřují důvod pro použití ustanovení o slabší straně ve smyslu ustanovení § 433 o.z. Obsah práv a povinností Objednatele a Poskytovatele z těchto VOP se vykládají v prvé řadě vždy podle jazykového vyjádření jednotlivých ustanovení těchto VOP. S ohledem na skutečnost, že při jednání o těchto VOP využívali Objednatel a Poskytovatel právních služeb, dohodli se na tom, že se při výkladu těchto VOP nepoužije ustanovení § 557 o.z. o tom, že víceznačný výraz se v pochybnostech použije k tíži toho, kdo jej použil jako první.

 7. Úpravu obsahu VOP, nebo Smlouvy o dodávkách obsahující závaznou dohodu Poskytovatele s Objednatelem, kterou se nemění obsah závazku, je Poskytovatel oprávněn provést jednostranně bez souhlasu Objednatele. S ohledem na povahu a rozsah takové úpravy pak Poskytovatel takové opatření případně Objednateli oznámí vhodným způsobem.

 8. Objednatel je povinen zajistit, aby jeho pokyny k realizaci poskytnutí systému pro řešení objednávek, případně k uzavření Smlouvy o dodávkách, byly v souladu s právními předpisy. Poskytovatel není povinen akceptovat jednání uskutečněná způsobem důvodně vyvolávajícím pochybnost o oprávněnosti, věcné správnosti nebo platnosti pokynů. Pokud se Poskytovatel může z pokynů domnívat, že by jejich provedením porušil právní předpisy nebo svůj smluvní závazek, má právo provedení takových pokynů odmítnout nebo může před provedením pokynů požadovat předložení dokladů prokazujících účel požadovaných pokynů. Provede-li přesto Poskytovatel takový pokyn udělený mu Objednatelem, nese Objednatel odpovědnost za škodu provedením takového pokynu vzniklou.

II. Vymezení základních pojmů

 1. Cena – je peněžitá částka, kterou je Objednatel povinen zaplatit Poskytovateli za jednotlivou objednanou softwarovou nebo hardwarovou službu.

 2. Ceník – je externí dokument, jehož obsahem je cena za služby nabízené Poskytovatelem, který tvoří přílohu uzavřené Smlouvy o dodávkách.

 3. Obchodní zástupce – je osoba pověřená Poskytovatelem, aby ho svým jménem na účet Poskytovatele zastupovala při jednání se zájemci o poskytnutí služeb nabízených Poskytovatelem, či jinak jednala se zájemci nebo již spolupracujícími klienty poskytovatele.

 4. Objednatel – je osoba, která má zájem o služby poskytované společností speedlo s.r.o. v oblasti softwarového a hardwarového řízení a řešení objednávek, a která se svým požadavkem obrací na Poskytovatele, uzavírá s Poskytovatelem Smlouvu o dodávkách a je povinna zaplatit cenu za služby dodané Poskytovatelem.

 5. Platební brána ČSOB – je software, prostřednictvím kterého umožňuje banka provozující tento software Poskytovateli přijímat k zaplacení zboží nabízeného Objednatelem platební karty

 6. Poskytovatel – poskytovatelem služeb v oblasti softwarového a hardwarového řízení a řešení objednávek je společnost speedlo s.r.o., která v rámci své obchodní činnosti poskytuje svým klientům služby v oblasti softwarového a hardwarového řízení a řešení objednávek pod obchodním označením speedlo.

 7. Smlouva o dodávkách – je smlouva uzavřena akceptací nabídky Poskytovatele Objednatelem, na základě které se Poskytovatel zavazuje poskytnout Objednateli služby v oblasti softwarového a hardwarového řízení a řešení objednávek a Objednatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli za dodané služby ujednanou cenu.

 8. Speedlo balíček – souhrnné označení pro softwarové a hardwarové služby nabízené Poskytovatelem svým klientům za účelem řešení objednávek v jejich restauračním zařízení.

 9. Subdodavatel – je společnost nebo osoba, která Poskytovateli na základě vzájemné spolupráce s Poskytovatelem dodává komponenty nezbytné pro poskytování služeb nabízených Poskytovatelem Objednateli.

 10. Restaurační zařízení – je restaurační zařízení provozované Objednatelem služeb Poskytovatele, ve vztahu ke kterému mají být poskytovány služby nabízené Poskytovatelem.

 11. Zájemce – je označení pro osobu, která má zájem o služby v oblasti softwarového a hardwarového řízení a řešení objednávek poskytované Poskytovatelem, od sdělení zájmu Poskytovateli do uzavření Smlouvy o dodávkách s Poskytovatelem.

III. Definice a popis služeb nabízených poskytovatelem

 1. V rámci speedlo balíčku poskytuje Poskytovatel několik softwarových a hardwarových řešení pro maximálně zjednodušené řízení a řešení objednávek zákazníků pro Restaurační zařízení, jejichž definice a popis jsou uvedeny v rámci tohoto článku VOP.

 2. Pokladní systém je hardwarové zařízení, které slouží k zápisu a evidenci objednávek zákazníků pro Restaurační zařízení z e-shopu a aplikace dodávaného Poskytovatelem, portálů DámeJídlo, mPizza a doveze.cz. Přijatou objednávku Pokladna zaeviduje a vytiskne na účtenku a pokladní bon.

 3. Sledování aut, nebo-li speedlo Driver, je systém pro sledování vozidel Restauračních zařízení, která pro Restaurační zařízení rozváží vyřízené objednávky. Systém speedlo Driver umožňuje Objednateli okamžitý přehled o počtu rozvezených objednávek jednotlivými řidiči, informace o době jejich jízdy k zákazníkovi, informace o splnění slíbené dodací doby objednávky zákazníkovi a informace o aktuální poloze rozvážkového vozidla. Zároveň umí tento systém v případě potřeby upozornit Restaurační zařízení, že se rozvážkové vozidlo vrací po vyřízení všech objednávek prázdné zpět do Restauračního zařízení.

 4. E-shop je Poskytovatelem vytvořený unikátní portál pro Objednatele, který slouží pro prodej sortimentu Restauračního zařízení a to pro objednávky zákazníků učiněné prostřednictvím jak počítače, tak mobilního zařízení. V rámci tvorby E-shopu na míru zákazníka je možné vytvořit rovněž věrnostní program, aplikaci pro mobilní operační systém Android, umožnit online platby za objednávky, nebo řešit ochranu osobních údajů v rámci GDPR.

 5. Aplikace je Poskytovatelem vytvořená unikátní mobilní aplikace, pracující na mobilním operačním systému Android, pro Objednatele, kde bude uvedeno logo a název Objednatele spolu s nabízeným sortimentem daného Restauračního zařízení, a která slouží k prodeji sortimentu Restauračního zařízení prostřednictvím mobilního zařízení zákazníka.

 6. Call-centrum je služba, v rámci které budou všechny hovory směřující do Restauračního zařízení Objednatele přesměrovány do telefonické centrály provozované Poskytovatelem, kde se zaměstnanci Poskytovatele budou představovat jménem Objednatele a budou přijímat a vyřizovat objednávky zákazníků objednatele, při současném nabízení doplňkového sortimentu Restauračního zařízení zákazníkům Objednatele.

 7. Speedlo Caller je služba, která na základě databáze informací (telefonní číslo, adresa a informace, zda tento zákazník má zájem o zaslání novinek připravených Restauračním zařízením) o zákaznících, kteří již provedli v minulosti objednávku u Restauračního zařízení, případně ho jinak kontaktovali, propojuje volajícího zákazníka, s cílem učinit objednávku, do Restauračního zařízení s již učiněnými objednávkami tímto zákazníkem v minulosti, ještě před přijetím telefonního hovoru obsluhou Restauračního zařízení. Prostřednictvím speedlo Caller Objednatel vybere již v minulosti zadanou adresu zákazníka ze systému, kdy tato akce se automaticky projeví v aplikací pro rozvážkový vůz a vytisknuté účtence.

 8. Wifi číšník/bez-fronty.cz je služba, v rámci které mohou hosté Restauračního zařízení po připojení se k wifi síti Restauračního zařízení činit objednávky ze sortimentu nabízeného Restauračním zařízením bez nutnosti čekání na příchod obsluhy, případně mohou zmáčknutím tlačítka obsluhu Restauračního zařízení přivolat. V rámci služby mohou zákazníci rovněž sdělit Restauračnímu zařízení názor na kvalitu nabízených služeb a sortimentu Restauračním zařízením, jakož i názor konkrétně k využití služby Wifi číšník, a dále mohou procházet novinky, které má Restaurační zařízení zájem sdělit svým zákazníkům.

 9. Kuchyňský modul je softwarové řešení pro zpracování přijatých objednávek Restauračním zařízením na místech, kde dochází k jejich přípravě nebo výrobě (např. kuchyň nebo bar). Kuchyňský modul nahrazuje papírové bony tištěné pokladnou, a to elektronickou podobou těchto bonů. Pro zobrazování a práci s  kuchyňským modulem je nezbytné hardwarové zařízení, které je možné ovládat dotykově (např. tablet nebo dotykový monitor) Kuchyňský modul je možné využívat prostřednictvím více hardwarových zařízení a pracovišť, kdy každé z pracovišť vidí v reálném čase vývoj jednotlivých objednávek.

 10. Speedlo market je služba pro objednávky gastro sortimentu a obalových materiálů (dále jen "zboží") pro Restaurační zařízení. Závoz zajišťuje externí dodavatel na základě Zprostředkovatelské smlouvy mezi dodavatelem a Poskytovatelem. Objednávky zboží jsou vyřizovány formou zprávy, telefonátu či e-mailu. Dodavatel na základě objednávky fakturuje Objednateli za dodané zboží. Objednatel uděluje souhlas k náhledu faktur Poskytovateli, a to z důvodu kontroly a pro případ vyřízení reklamace zboží.

 11. Poskytovatel kromě služeb uvedených v článku III. odst. 2. až 9. těchto VOP nabízí zájemcům rovněž možnost prodeje sortimentu jejich Restauračního zařízení prostřednictvím portálů www.mpizza.cz a www.speedlo.cz provozovaných Poskytovatelem.

 12. V rámci kompletního speedlo balíčku jsou vždy ze strany Poskytovatele poskytovány služby uvedené v článku III. odst. 2. až 10. těchto VOP. Zájemce má možnost si objednat u Poskytovatele kompletní speedlo balíček, případně si v rámci speedlo balíčku zvolit pouze některé ze služeb uvedených v článku III. odst. 2. až 10. těchto VOP, neodporuje-li zvolená kombinace pouze některých z těchto služeb funkčnosti a řádnému chodu speedlo balíčku. Konkrétní podoba speedlo balíčku bude mezi Poskytovatelem a Zájemce řešena prostřednictvím objednávky, která může být v elektronické nebo písemné podobě.

IV. Postup před uzavřením smlouvy

 1. Zájemce, který má zájem o speedlo balíček se obrátí se svou žádostí na Poskytovatele prostřednictvím poptávkového formuláře Poskytovatele, Obchodního zástupce nebo prostřednictvím kontaktů Poskytovatele uvedených na webové stránce www.proc.speedlo.cz. Ve své žádosti o poskytnutí speedlo balíčku Poskytovatelem uvede Zájemce nezbytné informace pro posouzení takové žádosti Poskytovatelem, kterými jsou zejména adresa Restauračního zařízení, kontakt na Zájemce, stručný popis Restauračního zařízení, zejména ve vztahu k druhu sortimentu nabízeného Zájemcem v Restauračním zařízení, a informace o službách nabízených Poskytovatelem v rámci speedlo balíčku, o které má Zájemce zájem.

 2. Nebude-li žádost podle článku IV. odst. 1. těchto VOP zaslaná Zájemcem Poskytovateli obsahovat nezbytné náležitosti uvedené v článku IV. odst. 1. těchto VOP nebo bude-li žádost nesrozumitelná, nejasná nebo neurčitá, nemá Poskytovatel povinnost poskytnout Zájemci žádnou ze služeb uvedených v článku III. těchto VOP a neodpovídá za škodu Zájemci tím vzniklou.

 3. Bude-li žádost uvedená  článku IV. odst. 1. těchto VOP obsahovat nezbytné náležitosti, kontaktuje Poskytovatel Zájemce prostřednictvím kontaktu uvedeného v žádosti e-mailem nebo telefonicky, kdy považuje-li Poskytovatel na základě svého odborného odhadu a uvážení za nezbytné osobní setkání se Zájemcem, může po sjednání termínu společného setkání, vyslat Poskytovatel do místa Restauračního zařízení, případně do jiného místa dohodnutého mezi Poskytovatelem a Zájemcem, Obchodního zástupce Poskytovatele. Nebude-li možné se se Zájemce spojit prostřednictvím kontaktu uvedeného Zájemcem pro neplatnost, chybnost či nedostupnost uvedeného kontaktu, nemá Poskytovatel povinnost poskytnout Zájemci speedlo balíček a neodpovídá za škodu Zájemci tím vzniklou.

 4. Obchodní zástupce Poskytovatele vyhodnotí na základě informací sdělených mu Zájemcem, zda je poskytnutí speedlo balíčku Poskytovatelem v rozsahu a způsobem požadovaným Zájemcem možné, případně Obchodní zástupce navrhne Zájemci alternativní řešení jeho požadavku s ohledem na praktickou proveditelnost požadavků Zájemce. Neobdrží-li Obchodní zástupce dostatek informací pro posouzení praktické proveditelnosti požadavků Zájemce podle věty prvního tohoto odstavce, nemá Poskytovatel povinnost poskytnout zájemci speedlo balíček a neodpovídá za škodu Zájemci tím vzniklou. Ukáží-li se informace poskytnuté Zájemcem Obchodnímu zástupci podle věty první tohoto odstavce jako nesprávné nebo nedostatečné, nenese Poskytovatel odpovědnost za prodlení s poskytnutím speedlo balíčku, nebo nemožnost poskytnutí speedlo balíčku a neodpovídá za škodu Zájemci tím vzniklou.

 5. Má-li Obchodní zástupce od Zájemce všechny nezbytné informace, kdy na základě dohodnutých parametrů je možné poskytnout speedlo balíček Zájemci, uzavře Obchodní zástupce jménem Poskytovatele se zájemcem Smlouvu o dodávkách, jejímž předmětem bude poskytnutí kompletního speedlo balíčku nebo speedlo balíčku v rozsahu vybraných služeb uvedených v článku III. těchto VOP Poskytovatelem Zájemci za sjednanou úplatu.

 6. Poskytovatel si vyhrazuje právo neposkytnout speedlo balíček Zájemci a neuzavřít se zájemce Smlouvu o dodávkách v případě, že by poskytnutí těchto služeb danému Zájemci mohlo vzhledem k osobě Zájemce ohrozit dobré jméno Poskytovatele, případně jinak způsobit Poskytovateli ať již materiální či nemateriální újmu. Posouzení vzniku důvodnosti odmítnutí poskytnutí speedlo balíčku způsobem dle věty první tohoto odstavce posoudí Poskytovatel podle svého nejlepšího svědomí a vědomí, k námitkám Zájemce proti rozhodnutí Poskytovatele se nepřihlíží.

V. Postup při realizaci smlouvy

 1. Poskytovatel v rámci speedlo balíčku vytvoří pro Objednatele na základě společné dohody nadefinovaný E-shop a Aplikaci, kdy zároveň umožní prezentaci sortimentu nabízeného v Restauračním zařízení Objednatele na webových portálech uvedených v článku III. odst. 11. těchto VOP. Poskytovatel se zavazuje, jako nezbytnou funkci E-shopu a Aplikace, umožnit platbu za objednávky sortimentu nabízeného v Restauračním zařízení Objednatele jak v hotovosti při dodání objednávky, tak rovněž online, kdy objednávkový systém platby online speciálně zaeviduje nebo prostřednictvím stravenek Ticket restaurant. Poskytovatel nenese odpovědnost za sortiment Objednatele nabízený v rámci E-shopu, Aplikace a na webových portálech uvedených v článku III. odst. 11. těchto VOP, a Objednatel odpovídá za to, že jím nabízený sortiment jeho Restauračního zařízení nebude v rozporu s právními předpisy, kdy Objednatel se zavazuje nahradit Poskytovateli škodu, porušením této povinnosti vzniklou. Poskytovatel si vyhrazuje právo nezařadit jeden nebo více produktů ze sortimentu nabízeného Objednatelem v jeho Restauračním zařízení do nabídky E-shopu, Aplikace a na webových portálech uvedených v článku III. odst. 11. těchto VOP, a to i přes výslovný pokyn Objednatele, bude-li mít Poskytovatel za to, že zařazení tohoto produktu nebo produktů by mohlo být v rozporu s právními předpisy, s právy třetích osob nebo by mohlo mít za následek porušení dobré pověsti Poskytovatele.

 2. Poskytovatel zároveň se službami uvedenými v článku V. odst. 1. těchto VOP zřídí pro Objednatele administrační oprávnění k těmto službám, na základě kterého bude Objednatel schopen sledovat objednávky sortimentu nabízeného v Restauračním zařízení Objednatele realizovaných prostřednictvím E-shopu nebo Aplikací, včetně případné možnosti nastavení prodejních parametrů Objednatelem. Poskytovatel se zavazuje zaslat do 21 (dvaceti jedna) dnů ode dne podpisu Smlouvy o dodávkách s Objednatelem výzvu Objednateli k poskytnutí údajů Objednatele pro vytvoření přihlašovacích údajů ke službám uvedeným v článku V. odst. 1 těchto VOP. Poskytovatel se zavazuje zaslat Objednateli vytvořené přihlašovací údaje ke službám uvedeným v článku V. odst. 1. těchto VOP bez zbytečného odkladu ode dne obdržení údajů od Objednatele podle článku V. odst. 2. věta druhá těchto VOP.

 3. Poskytovatel se zavazuje na základě uzavřené Smlouvy o dodávkách dodat Objednateli bez zbytečného odkladu kromě Objednávacího systému rovněž zbývající služby speedlo balíčku zvolené Objednatelem, které jsou obsahem Smlouvy o dodávkách uzavřené mezi Poskytovatelem a Objednatelem. Poskytovatel neodpovídá za prodlení s dodáním služeb podle věty první tohoto odstavce, které vzniklo v důsledku prodlení s plněním Subdodavatele.

 4. Poskytovatel začne na základě uzavřené Smlouvy o dodávkách s poskytovaním Objednatelem nadefinovaného speedlo balíčku ve zkušebním provozu. Délka zkušebního provozu je stanovena na základě odborného posouzení Poskytovatele provozuschopnosti vybraných služeb Objednatelem v plném provozu Restauračního zařízení.

 5. Objednatel se zavazuje poskytnout v rámci zkušebního provozu Poskytovateli nezbytnou součinnost za účelem plného a bezproblémového zprovoznění speedlo balíčku Poskytovatelem v Restauračním zařízení Objednatele.

 6. Objednatel se zavazuje na základě pokynů Poskytovatele odstranit překážky způsobující plnou nebo částečnou nefunkčnost některé ze služeb v rámci speedlo balíčku, nejedná-li se o překážky spočívající v nastavení nebo úpravě softwarových nebo hardwarových služeb nabízených Poskytovatelem, jejichž odstranění není v dispozici Poskytovatele.

 7. Neposkytne-li Objednatel Poskytovateli nezbytnou součinnost podle článku V. odst. 2 těchto VOP nebo neodstraní-li některou z překážek uvedených v článku V. odst. 3 těchto VOP, neodpovídá poskytovatel za funkčnost speedlo balíčku a neodpovídá za škodu Objednateli tím vzniklou.

 8. Poskytovatel se zavazuje Objednateli poskytovat po celou dobu trvání Smlouvy o dodávkách podporu vztahující se k poskytovaným službám. Objednatel je oprávněn obrátit se na Poskytovatele s překážkou bránící řádnému užívání služeb, která nastala u Objednatele v průběhu užívání speedlo balíčku, na Call-centrum Poskytovatele, prostřednictvím kontaktu uvedeného na webové adrese www.speedlo.cz v době od 09:00 hodin do 22:00 hodin. Poskytovatel upozorňuje, že Call-centrum slouží pouze pro přijetí požadavku Objednatele na podporu ze strany Poskytovatele. Poskytovatel se zavazuje započít s odstraněním nahlášené překážky podle věty druhé tohoto odstavce do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne jejího nahlášení na Call-centrum Poskytovatele.

 9. Poskytovatel upozorňuje Objednatele, že k řádnému užívání a funkčnosti speedlo balíčku je zapotřebí, aby Objednatel měl v jím provozovaném Restauračním zařízení kvalitní internetové připojení s dostatečnou rychlostí datového přenosu. Nebude-li mít Objednatel v jím provozovaném Restauračním zařízení kvalitní internetové připojení s dostatečnou rychlostí datového přenosu, neodpovídá Poskytovatel za funkčnost a možnost řádného užívání speedlo balíčku, a to ani za škodu Objednateli tím vzniklou.

 10. Poskytovatel upozorňuje Objednatele, že k funkčnosti a provozu speedlo balíčku, resp. určení polohy zákazníka Objednatele, využívá mapových podkladů společností Google Czech Republic, s.r.o. a Seznam.cz, a.s. Poskytovatel neodpovídá za nefunkčnost speedlo balíčku v důsledku chybných nebo nepřesných mapových podkladů dodaných Poskytovateli společnostmi Google Czech Republic, s.r.o. a Seznam.cz, a.s., jakož ani za škodu touto nefunkčností Objednateli vzniklou.

 11. Poskytovatel se zavazuje provádět odůvodněné aktualizace provozního charakteru E-shopu a Aplikace na základě podnětů obdržených od Objednatele, případně na základě vlastních získaných podnětu během provozu E-shopu a Aplikace, nejpozději do dvou týdnů od získání odůvodněného podnětu, avšak maximálně jednou za období 6 (šesti) měsíců. Rozhodnutí o odůvodněnosti podnětu, jakož i o provedení nebo neprovedení aktualizace E-shopu a Aplikace, závisí na odborném posouzení Poskytovatele, k námitkám Zájemce proti rozhodnutí Poskytovatele se nepřihlíží. Smluvní strany shodně prohlašují, že neprovedením aktualizace E-shopu nebo Aplikace Poskytovatelem na základě podnětu obdrženého od Objednatele nevzniká Objednateli žádná škoda.

 12. Poskytovatel poskytne ke službám uvedeným v článku III. odst. 2. a 3. těchto VOP nezbytná hardwarová zařízení pro jejich provoz k dočasnému užívání Objednateli (dále jen jako ,,hardwarové zařízení”), a to na dobu trvání Smlouvy o dodávkách, kdy Objednatel se zavazuje po skončení Smlouvy o dodávkách vrátit hardwarové zařízení Poskytovateli zpět ve stavu, v jakém je převzal, s přihlédnutím k běžnému opotřebení. Objednatel je povinen při nakládání s hardwarovým zařízením dbát pokynů Poskytovatele pro jeho obsluhu. Objednatel nese odpovědnost za veškerou škodu způsobenou na vypůjčeném hardwarovém zařízení. Způsobí-li Objednatel na vypůjčeném hardwarovém zařízení škodu, je povinen nahradit Poskytovateli škodu na hardwarovém zařízení vzniklou v plné výši, případně uhradit pořizovací cenu hardwarového zařízení, není-li oprava možná. V případě poškození hardwarového zařízení nenese Poskytovatel odpovědnost za nefunkčnost služeb uvedených v článku III. odst. 2. a 3. těchto VOP, jakož i celého speedlo balíčku, a to do doby uvedení hardwarového zařízení do plně funkčního stavu. Objednatel nenese odpovědnost za poškození hardwarového zařízení způsobené běžným opotřebením a za poškození vzniklé v důsledku skutečností, za něž Objednatel neodpovídá. V případech uvedených v předchozí větě tohoto odstavce má Objednatel nárok na poskytnutí nového hardwarového zařízení, nedošlo-li k poškození hardwarového zařízení do 1 (jednoho) roku ode dne jeho převzetí od Poskytovatele. Poskytovatel a Objednatel se dohodli, že poškození hardwarového zařízení dříve než 1 (jeden) rok od jeho převzetí od Poskytovatele zakládá nevyvratitelnou právní domněnku zacházení s hardwarovým zařízením v rozporu s pokyny a návodem Poskytovatele.

 13. Objednatel je oprávněn obstarat si vlastní hardwarové zařízení uvedené v článku V. odst. 12. těchto VOP. Objednatel odpovídá za funkčnost vlastního hardwarového zařízení a jeho propojitelnost se službami Poskytovatele uvedenými v článku III. těchto VOP. V případě vlastního hardwarového zařízení Objednatele neodpovídá Poskytovatel za funkčnost a možnost řádného užívání speedlo balíčku, a to ani za škodu Objednateli tím vzniklou.

 14. Objednatel se zavazuje nahlásit bez zbytečného odkladu Poskytovateli, prostřednictvím e-mailové komunikace nebo telefonicky, poruchu služeb uvedených v článku III. těchto VOP. Neohlásí-li Objednatel bez zbytečného odkladu Poskytovateli prostřednictvím e-mailové komunikace nebo telefonicky, poruchu služeb uvedených v článku III. těchto VOP, neodpovídá Poskytovatel za funkčnost a provozuschopnost speedlo balíčku ani za škodu Objednateli tím vzniklou.

 15. Objednatel se zavazuje nahlásit bez zbytečného odkladu Poskytovateli, prostřednictvím e-mailové komunikace nebo telefonicky, změnu v sortimentu nabízeném Restauračním zařízením provozovaným Objednatelem. Poskytovatel se zavazuje řádně nahlášenou změnu sortimentu nabízeném Restauračním zařízením provozovaným Objednatelem podle věty první tohoto odstavce provést v rámci speedlo balíčku do 7 (sedmi) dnů od jejího nahlášení. Neohlásí-li Objednatel bez zbytečného odkladu Poskytovateli prostřednictvím e-mailové komunikace nebo telefonicky, změnu sortimentu nabízeném Restauračním zařízením provozovaným Objednatelem, neodpovídá Poskytovatel za škodu Objednateli tím vzniklou.

 16. Objednatel se zavazuje v případě, že předmětem Smlouvy o dodávkách uzavřené mezi Objednatelem a Poskytovatelem je Aplikace, umístit odkaz ke stažení Aplikace prostřednictvím obchodu Google Play a AppStore na oficiální internetové stránky Restauračního zařízení provozovaného Objednatelem. Neumístí-li Objednatel odkaz ke stažení Aplikace prostřednictvím obchodu Google Play a AppStore na oficiální internetové stránky Restauračního zařízení provozovaného Objednatelem, neodpovídá Poskytovatel za škodu Objednateli tím vzniklou.

 17. Poskytovatel si vyhrazuje právo jednostranně ukončit poskytování speedlo balíčku Objednateli v případě, že by dalším poskytováním těchto služeb danému Objednateli mohlo být vzhledem k osobě Objednatele ohroženo dobré jméno Poskytovatele, případně mohla být způsobena Poskytovateli ať již materiální či nemateriální újmu. Posouzení vzniku důvodnosti ukončení poskytnutí speedlo balíčku způsobem dle věty první tohoto odstavce posoudí Poskytovatel podle svého nejlepšího svědomí a vědomí, k námitkám Objednatele proti rozhodnutí Poskytovatele se nepřihlíží.


VI. Cena a platební podmínky

 1. Podrobnosti o jednotlivých cenách za poskytnutí speedlo balíčku Poskytovatelem Objednateli, které je povinen Objednatel Poskytovateli zaplatit, jsou stanoveny v ve Smlouvě o dodávkách a Ceníku.

 2. Poskytovatel a Objednatel se dohodli, že Poskytovatel je oprávněn jednostranně změnit ceny za jím nabízené služby uvedené v Ceníku v průběhu trvání Smlouvy o dodávkách, bez souhlasu Objednatele. Je-li zvýšení ceny Poskytovatelem podle předchozí věty tohoto odstavce vyšší než 10 % původní ceny, je Objednatel oprávněn vypovědět Smlouvu o dodávkách.

 3. Poskytovatel upozorňuje Objednatele, že platby provedené bezhotovostním platebním stykem uvedené v Ceníku jsou zákazníky poukazovány na účet Poskytovatele. Poskytovatel se zavazuje platby specifikované v článku VI. odst. 3. věta první těchto VOP, ponížené o cenu uvedenou v Ceníku, převést na účet Objednatele, a to nejpozději do 15 (patnáctého) dne v měsíci, následujícího po měsíci, kdy byly tyto platby provedeny.

 4. Odměna Poskytovatele uvedená v Ceníku bude Poskytovatelem Objednateli účtována měsíčně, na základě vystavené faktury. Smluvní strany se dohodly, že splatnost vystavených faktur uvedených v článku VI. odst. 4. věta první těchto VOP bude Poskytovatelem stanovena na lhůtu 14 (čtrnácti) dnů ode dne jejich vystavení. Smluvní strany se dohodly, že faktury uvedené článku VI. odst. 4. věta první těchto VOP budou Objednateli Poskytovatelem zasílány na e-mailovou adresu Objednatele uvedenou ve Smlouvě o dodávkách.

 5. Neobsahuje-li faktura vydaná postupem dle článku VI. odst. 4. těchto VOP veškeré náležitosti požadované právními předpisy, případně pokud fakturovaná cena za služby Poskytovatele neodpovídá skutečně poskytnutému plnění ze strany Poskytovatele nebo ujednané ceně, je Objednatel oprávněn vrátit vystavenou fakturu Poskytovateli k opravě či doplnění, a to nejpozději do 5 (pěti) dnů od jejího doručení. Vrácení faktury vystavené Poskytovatelem z důvodu a způsobem uvedeným v první větě tohoto odstavce, musí být ze strany Objednatele řádně odůvodněno. Nebude-li vrácení faktury vystavené Poskytovatelem z důvodu a způsobem uvedeným v první větě tohoto odstavce Objednatelem řádně odůvodněno, k vrácení faktury Objednatelem se nepřihlíží. Vrátí-li Objednatel fakturu vystavenou Poskytovatelem z důvodu a způsobem uvedeným v první větě tohoto odstavce, kdy toto vrácení bude ze strany Objednatele řádně odůvodněno, počíná lhůta pro úhradu ceny uvedené na vystavené faktuře běžet vůči Objednateli ode dne doručení opravené faktury Poskytovatelem Objednateli.

 6. Poskytovatel upozorňuje Objednatele, že v případě prodlení Objednatele s úhradou ceny za služby nabízené Poskytovatelem vyúčtované Poskytovatelem na základě faktury vystavené způsobem uvedeným v článku VI. odst. 4. těchto VOP, není Poskytovatel povinen poskytovat do úplného zaplacení fakturované ceny Objednatelem služby sjednané Smlouvou o dodávkách a neodpovídá Objednateli za škodu tím vzniklou.

 7. Poskytovatel upozorňuje Objednatele, že při platbách objednávek klientů Objednatele prostřednictvím Ticket Restaurant, je cena (resp. výše marže Poskytovatele) uvedená v Ceníku automaticky vždy navýšena o 4% z ceny objednávky, kdy tato marže náleží provozovateli služby Ticket Restaurant.

 8. Poskytovatel upozorňuje Objednatele, že při platbách objednávek klientů Objednatele prostřednictvím služby GoPay, je cena (resp. výše marže Poskytovatele) uvedená v Ceníku automaticky vždy navýšena o 1,5% z ceny objednávky, kdy tato marže náleží provozovateli služby GoPay.

 9. Poskytovatel upozorňuje Objednatele, že při platbách objednávek klientů Objednatele prostřednictvím platební brány ČSOB, je cena (resp. výše marže Poskytovatele) uvedená v Ceníku automaticky vždy navýšena o 1,5% z ceny objednávky, kdy tato marže náleží provozovateli platební brány ČSOB.

 10. Objednatel se zavazuje poskytovat Poskytovateli součinnost nutnou pro řádnou funkcionalitu Platební brány ČSOB a její správné fungování, včetně ohlašování případných poruch nebo nefunkčnosti Platební brány ČSOB. Nezajistí-li Objednatel potřebnou součinnost Poskytovateli pro řádnou funkcionalitu Platební brány ČSOB, zavazuje se Objednatel uhradit Poskytovateli veškerou škodu, která tím Poskytovateli vznikne, zejména se zavazuje uhradit veškeré sankční poplatky, které bude nucen Poskytovatel uhradit bance provozující Platební bránu ČSOB.

 11. Poskytovatel neodpovídá za nemožnost uskutečnit platbu za objednávky klientů Objednatele z důvodů chyby na straně banky klienta Objednatele nebo banky provozující Platební bránu ČSOB, zejména pak z důvodu plánovaných odstávek informačních a provozních systémů banky klienta Objednatele nebo banky provozující Platební bránu ČSOB.

 12. Objednatel se zavazuje neprodleně informovat Poskytovatele o událostech, které mohou mít, v souvislosti s nákupem zboží nabízeného Objednatelem klientem Objednatele, za následek neoprávněnou dispozici s peněžními prostředky na účtu klienta Objednatele.

VII. SANKCE

 1. Neuhradí-li Objednatel cenu za speedlo balíček ve lhůtě stanovené vystavenou fakturou postupem dle článku VI. odst. 4. těchto VOP, případně v jiné lhůtě stanovené dohodou Poskytovatele s Objednatelem, je Objednatel povinen uhradit Poskytovateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

 2. Nevrátí-li Objednatel po skončení Smlouvy o dodávkách hardwarové zařízení uvedené v článku V. odst. 12. těchto VOP Poskytovateli řádně a včas, je Poskytovatel Oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení. Ujednání o smluvní pokutě nevylučuje nárok Poskytovatele na náhradu škody způsobené porušením smluvní Povinnosti Objednatele.

VIII. GDPR

 1. Poskytovatel prohlašuje že v rámci smluvního vztahu s Objednatelem je v souvislosti s GDPR ve dvojím postavení, tedy jak v postavení zpracovatele, tak i v postavení správce.

 2. Poskytovatel je zpracovatelem osobních údajů a Objednatel je správcem osobních údajů v případě, pokud si zákazník Objednatele objedná produkt z nabídky sortimentu nabízeného Restauračním zařízením Objednatele prostřednictvím E-shopu nebo Aplikace a k objednávce nevyužije portálů spravovaných Poskytovatelem uvedených v článku III. odst. 11. těchto VOP.

 3. Poskytovatel je správcem osobních údajů a Objednatel zpracovatelem osobních údajů v případě, pokud si zákazník Objednatele objedná produkt z nabídky sortimentu nabízeného Restauračním zařízením Objednatele prostřednictvím portálů spravovaných Poskytovatelem uvedených v článku III. odst. 11. těchto VOP. 

 4. Poskytovatel prohlašuje, že všechny osobní údaje zpracovávané Poskytovatelem jsou zpracovávány v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, a na to navazujících právních předpisů.

 5. Poskytovatel upozorňuje Objednatele, že využije-li Objednatel k některým ze služeb nabízených v rámci speedlo balíčku třetí osobu, je Objednatel povinen upozornit na tuto skutečnost Poskytovatele bez zbytečného odkladu.

IX. Odstoupení od smlouvy

 1. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od uzavřené Smlouvy o dodávkách a těchto VOP v těchto případech:

   a) Poskytovatel není schopen dostát svému závazku vůči Objednateli z důvodů spočívajících na straně subdodavatele Poskytovatele.
   b) Objednatel neposkytl nebo neposkytuje Poskytovateli řádnou součinnost k řádnému provozu služeb uvedených v článku III. těchto VOP.
   c) Objednatel je v prodlení s jakoukoliv platbou vůči Poskytovateli, a to i dílčí.
   d) Objednatel způsobí škodu na hardwarovém zařízení uvedeném v článku V. odst. 12. těchto VOP.
   e) Objednatel nezajistí kvalitní internetové připojení s dostatečnou rychlostí datového přenosu dle článku V. odst. 9 těchto VOP.
   f) Objednatel poruší jiným podstatným způsobem svou povinnost vyplývající mu z uzavřené Smlouvy o dodávkách nebo těchto VOP. 

 2. Objednatel je oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy o dodávkách a těchto VOP v těchto případech:

   a) Poskytovatel opakovaně poruší závažným způsobem povinnost vyplývající mu z uzavřené Smlouvy o dodávkách nebo těchto VOP.
   b) Poskytovatel opakovaně neposkytl bez udání důvodu dohodnuté plnění ujednané v uzavřené Smlouvě o dodávkách.

 3. Poskytovatel a Objednatel se dohodli, že naplní-li některý z nich důvody pro odstoupení od smlouvy a těchto VOP uvedené v článku IX. odst. 1. a 2. těchto VOP, má každý z nich právo od uzavřené Smlouvy o dodávkách včetně těchto VOP odstoupit, a to odstoupením doručeným písemně nebo prostřednictvím e-mailu Poskytovateli nebo Objednateli. Odstoupení od smlouvy a těchto VOP je účinné dnem doručení Poskytovateli nebo Objednateli.

X. Práva duševního vlastnictví

 1. Veškerá práva duševního vlastnictví k službám nabízeným Poskytovatelem uvedeným v článku III. těchto VOP zůstávají, pokud nebude v těchto VOP nebo Smlouvě o dodávkách uvedeno jinak, ve výhradním vlastnictví Poskytovatele, nebo poskytovatelů příslušných licencí. 

 2. Poskytovatel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva autora k autorským dílům, která budou součástí plnění podle Smlouvy o dodávkách a těchto VOP, resp. že má souhlas relevantních třetích osob k poskytnutí licence k autorským dílům podle článku X. těchto VOP. Poskytovatel dále prohlašuje, že je jediným nositelem práva výkonu majetkových práv k službám nabízeným Poskytovatelem uvedeným v článku III. těchto VOP, s výjimkou těch částí, které jsou tvořeny veřejně dostupným zdrojovým kódem licencovaným na základě tzv. open source licence. Ve vztahu k těmto částem služeb nabízených Poskytovatelem uvedených v článku III. těchto VOP Poskytovatel prohlašuje, že jejich užitím v rámci v Restauračních zařízení Objednatele nedošlo k porušení žádných práv třetích osob a že podmínky příslušných open source licencí nebudou nijakým způsobem negativně ovlivňovat budoucí užívání služeb nabízených Poskytovatelem uvedených v článku III. těchto VOP ani nepovedou ke vzniku povinnosti poskytovat zdrojový kód k službám nabízeným Poskytovatelem uvedeným v článku III. těchto VOP třetím osobám.

 3. Poskytovatel dále Objednateli uděluje licenci k užívání služeb nabízených Poskytovatelem uvedených v článku III. těchto VOP po dobu trvání Smlouvy o dodávkách v rozsahu specifikovaném Smlouvou o dodávkách a těmito VOP, zejména pak takovým způsobem, aby byly služby nabízené Poskytovatelem uvedené v článku III. těchto VOP po dobu trvání Smlouvy o dodávkách dostupné k užití Objednateli k účelům uvedeným ve Smlouvě o dodávkách a těchto VOP, jakož i k souvisejícím činnostem dle Smlouvy o dodávkách těchto VOP. Objednatel není oprávněn do služeb nabízených Poskytovatelem uvedených v článku III. těchto VOP zasahovat nad rámec jeho běžného užívání v souladu s účelem Smlouvy o dodávkách a těchto VOP.

 4. Poskytovatel je oprávněn odejmout Objednateli oprávnění udělená mu Poskytovatelem uvedená v článku X. odst. 3 těchto VOP v případě, že bude Objednatel jednat v rozporu s pokyny Poskytovatele k výkonu těchto práv, pokud bude Objednatel svým výkonem těchto práv ohrožovat dobré jméno Poskytovatele, pokud byla nebo by mohla být výkonem těchto práv Objednatelem způsobena Poskytovateli ať již materiální či nemateriální újmu, případně v dalších odůvodněných případech. Zánikem Smlouvy o dodávkách zaniká Objednateli rovněž právo k výkonu veškerých práv uvedených v článku X. těchto VOP. V případě zániku oprávnění k výkonu práv postupem dle článku X. odst. 4 věta první a druhá těchto VOP neodpovídá Poskytovatel za škodu Objednateli tím vzniklou.

 5. Objednatel v souvislosti se Smlouvou o dodávkách uděluje Poskytovateli oprávnění k užití jeho loga a názvu pro vytvoření a správu Aplikace a E-shopu, jakož i k dalším nezbytným činnostem souvisejícím se službami nabízenými Poskytovatelem uvedenými v článku III. těchto VOP, které Poskytovatel poskytuje Objednateli, a to po dobu trvání Smlouvy o dodávkách. Odejme-li Objednatel Poskytovateli oprávnění uvedené v článku X. odst. 5. věta první této Smlouvy, neodpovídá Poskytovatel objednateli za funkčnost a provozuschopnost služeb uvedených v článku III. těchto VOP, jakož ani za škodu nefunkčností nebo neprovozuschopností těchto služeb Objednateli vzniklou.

XI. Závěrečná ustanovení

 1. Práva a povinnosti Poskytovatele a Objednatele v těchto VOP, případně ve Smlouvě o dodávkách, výslovně neupravená se řídí zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, a dalších obecně závazných právních předpisů českého právního řádu. Poskytovatel a Objednatel se zavazují vzájemně si poskytnout, k naplnění práv a povinností plynoucích z těchto VOP a Smlouvy o dodávkách, nezbytnou součinnost.

 2. Pokud se kterékoliv ustanovení těchto VOP, případně Smlouvy o dodávkách, nebo jejich část stane neplatným, neúčinným, protiprávním nebo nevynutitelným, nebude mít tato neplatnost, neúčinnost, protiprávnost či nevynutitelnost vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení těchto VOP, případně Smlouvy o dodávkách, nebo jejích částí, pokud bude nadále naplněn účel těchto VOP, případně Smlouvy o dodávkách, z nich plynoucí. Pro tento případ se Poskytovatel a Objednatel zavazují neplatné, neúčinné, protiprávní nebo nevynutitelné ustanovení nahradit takovým ustanovením, které zohlední zájmy Poskytovatele a Objednatele vedoucí k dosažení účelu těchto VOP, případně Smlouvy o dodávkách.

 3. Nerespektování těchto VOP Objednatelem zakládá domněnku jednání nepoctivého a ve zlé víře.

 4. Poskytovatel a Objednatel si vzájemně doručují veškeré písemnosti osobně a/nebo na adresu uvedenou ve Smlouvě o dodávkách. Pokud je počátek běhu určité lhůty sjednané v těchto VOP, případně v jiném dokumentu uzavřeném mezi smluvními stranami, vázán na okamžik doručení písemnosti, považuje se tato za doručenou okamžikem jejího převzetí adresátem, a v případě, že nedojde k převzetí zásilky, považuje se zásilka za doručenou marným uplynutím lhůty pro vyzvednutí písemnosti.

 5. Dojde-li v době trvání Smlouvy o dodávkách k tomu, že se stane účinným nové znění VOP platí, že Smlouva o dodávkách se řídí VOP účinnými v době uzavření smlouvy o dodávkách. Uvedené pravidlo se nepoužije, odporuje-li znění VOP účinné v době zveřejnění zákonu, nebo odsouhlasí-li použití nových VOP na dosavadní Smlouvu o dodávkách výslovně Objednatel.

 6. Objednatel prohlašuje, že je se zněním těchto VOP srozuměn, že jim rozumí, případně že mu byly nejasnosti týkající se těchto VOP Poskytovatelem vysvětleny, a že se zněním těchto VOP vyjadřuje svůj souhlas a bude se těmito VOP řídit.

 7. Objednatel prohlašuje, že veškeré dokumenty vztahující se k službám nabízeným Poskytovatelem, včetně těchto VOP, vyjednal (za pomoci odborných poradců) a uzavřel, aniž by se s ohledem na své hospodářské postavení cítil být na Poskytovateli závislý, nebo vůči Poskytovateli znevýhodněn, jednal v tísni, při jednání (a to i s ohledem na roli svých poradců) postrádal odborné znalosti potřebné k jednání o obsahu těchto dokumentů, případně jednal mimo souvislost s vlastním podnikáním. Smluvní strany proto nespatřují důvod pro použití ustanovení o slabší straně ve smyslu ustanovení § 433 o.z.

 8. Obsah práv a povinností Objednatele a Poskytovatele z těchto VOP se vykládají v prvé řadě vždy podle jazykového vyjádření jednotlivých ustanovení těchto VOP. S ohledem na skutečnost, že při jednání o těchto VOP využívali Objednatel a Poskytovatel právních služeb, dohodli se na tom, že se při výkladu těchto VOP nepoužije ustanovení § 557 o.z. o tom, že víceznačný výraz se v pochybnostech použije k tíži toho, kdo jej použil jako první.

Tyto VOP nabývají účinnosti dne 24. 3. 2021

Zní to dobře?

Tak už nečekejte, nechte nám tu váš kontakt a my se vám obratem ozveme.